Thông báo mẫu con dấu Doanh nghiệp tư nhân

Thông báo mẫu con dấu Doanh nghiệp tư nhân Thành phần hồ sơ thông báo mẫu con dấu:  Trường hợp: Thông báo mẫu con dấu mới –      Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi Xem thêm

Giải thể Doanh nghiệp tư nhân

Giải thể Doanh nghiệp tư nhân Thành phần hồ sơ, bao gồm: Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp (Phụ lục II-24, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT); Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách Xem thêm

Tạm ngừng kinh doanh Doanh nghiệp tư nhân

Tạm ngừng kinh doanh Doanh nghiệp tư nhân TH1: Tạm ngừng kinh doanh – Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân Trình tự thực hiện: Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Xem thêm

Thông báo thay đổi Doanh nghiệp tư nhân

Thông báo thay đổi Doanh nghiệp tư nhân Trường hợp: bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh Doanh nghiệp tư nhân Thành phần hồ sơ, bao gồm: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (PXem thêm

Đăng ký thay đổi Doanh nghiệp tư nhân

Đăng ký thay đổi Doanh nghiệp tư nhân Trường hợp đăng ký thay đổi tên Doanh nghiệp tư nhân Thành phần hồ sơ: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số Xem thêm

Thành lập mới Doanh nghiệp tư nhân

Thành lập mới Doanh nghiệp tư nhân Chuẩn bị hồ sơ Thành phần hồ sơ, bao gồm: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I-1 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT; Bản sao hXem thêm