Tạm ngừng – Địa điểm kinh doanh

Tạm ngừng – Địa điểm kinh doanh Tạm ngừng kinh doanh Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của địa điểm kinh doanh Trình tự thực hiện: Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinXem thêm

Thành lập mới Địa điểm kinh doanh

Thành lập mới Địa điểm kinh doanh Chuẩn bị hồ sơ Thành lập địa điểm kinh doanh: – Thành phần hồ sơ chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện bao gồm: Thông báo về việc lập địa điểm Xem thêm