Cách xử lý thuế GTGT của hàng hóa tài sản bị tổn thất

Ngày 06/4/2015; Bộ Tài chính ban hành Công văn 4403/BTC-CST hướng dẫn về việc xử lý thuế GTGT của tài sản; hàng hóa bị tổn thất (sau đây gọi gọn là tài sản bị tổn thất). Theo đó; thuế GTGT đầu vào của tài sản bị tổn thất từ ngày 01/03/2012 được xử lý như sau:

– Trường hợp DN không được bồi thường thuế GTGT đầu vào của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất thì được khấu trừ toàn bộ thuế GTGT đầu vào này.

– Trường hợp; hợp đồng bảo hiểm (BH) quy định giá trị bồi thường gồm thuế GTGT; CSKD nhận tiền bồi thường xuất hóa đơn GTGT; kê khai; tính nộp thuế GTGT đầu ra tương ứng với số thuế GTGT được bồi thường và được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của tài sản bị tổn thất này.

– Trường hợp doanh nghiệp BH ủy quyền cho người tham gia BH sửa chữa tài sản; doanh nghiệp BH thanh toán cho người tham gia BH phí BH tương ứng với hợp đồng BH thì được kê khai khấu trừ thuế GTGT tương ứng với phần bồi thường BH.

Nội dung chi tiết của công văn 4403/BTC-CST

0/5 (0 Reviews)