Việc xác định khai thuế TNCN theo tháng hoặc theo quý được thực hiện theo quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế số: 38/2019/QH14

1. Đối tượng làm kê khai thuế TNCN hàng tháng/hàng quý

– Theo công văn Số: 5189/TCT-CS ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Tổng Cục Thuế V/v giới thiệu các nội dung mới của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế thì:

Về khai thuế thu nhập cá nhân

Điểm mới:

Sửa đổi quy định tổ chức; cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tháng; quý thì vẫn phải khai thuế (điểm b Khoản 3 Điều 7).

(Tức là không phát sinh số thuế TNCN phải nộp cũng phải làm tờ khai)

Trước đây:

Theo quy định tại điểm a.1 khoản 1 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 thì tổ chức; cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tháng; quý thì không phải khai thuế.

– Theo công văn 2393/TCT-DNNCN ngày 01/07/2021 của Tổng Cục Thuế về kê khai thuế TNCN thì:

 

2. Kê khai thuế TNCN theo tháng dành cho:

– Các công ty không đủ điều kiện kê khai thuế GTGT theo quý

– Hoặc các công ty đủ điện kiện kê khai thuế GTGT theo quý nhưng lại lựa chọn kê khai thuế TNCN theo tháng.

3. Kê khai thuế TNCN theo quý dành cho:

Các công ty đủ điều kiện khai thuế giá trị gia tăng theo quý thì được lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.

– Điều kiện kê khai thuế GTGT theo quý là: Có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì được khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

– Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động; kinh doanh thì được lựa chọn khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch liền kề tiếp theo năm đã đủ 12 tháng sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo kỳ tính thuế tháng hoặc quý.

– Trường hợp các cơ quan hành chính nhà nước; cơ quan hành chính sự nghiệp; các cơ quan đảng; đoàn thể; tổ chức chính trị – xã hội;… có phát sinh trả thu nhập từ tiền lương; tiền công nhưng không phát sinh doanh thu bán hàng hóa; dịch vụ thì thuộc đối tượng khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.

4. Lưu ý khi xác định kỳ kê khai thuế TNCN:

Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.

a) Người nộp thuế đáp ứng tiêu chí khai thuế theo quý được lựa chọn khai thuế theo tháng hoặc quý ổn định trọn năm dương lịch.

b) Trường hợp người nộp thuế đang thực hiện khai thuế theo tháng nếu đủ điều kiện khai thuế theo quý và lựa chọn chuyển sang khai thuế theo quý thì gửi văn bản đề nghị quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP đề nghị thay đổi kỳ tính thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 31 tháng 01 của năm bắt đầu khai thuế theo quý; Nếu sau thời hạn này người nộp thuế không gửi văn bản đến cơ quan thuế thì người nộp thuế tiếp tục thực hiện khai thuế theo tháng ổn định trọn năm dương lịch.

c) Trường hợp người nộp thuế tự phát hiện không đủ điều kiện khai thuế theo quý thì người nộp thuế phải thực hiện khai thuế theo tháng kể từ tháng đầu của quý tiếp theo. Người nộp thuế không phải nộp lại hồ sơ khai thuế theo tháng của các quý trước đó nhưng phải nộp Bản xác định số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với số đã kê khai theo quý quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và phải tính tiền chậm nộp theo quy định.

d) Trường hợp cơ quan thuế phát hiện người nộp thuế không đủ điều kiện khai thuế theo quý thì cơ quan thuế phải xác định lại số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với số người nộp thuế đã kê khai và phải tính tiền chậm nộp theo quy định. Người nộp thuế phải thực hiện khai thuế theo tháng kể từ thời điểm nhận được văn bản của cơ quan thuế.

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818