Thuế giá trị gia tăng có 2 kỳ kê khai là theo tháng hoặc theo quý. Doanh nghiệp có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo tháng; hay khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.

1. Văn bản quy định về kỳ kê khai thuế GTGT:

Nghị định 126/2020/NĐ-CP (Ban hành ngày 19/10/2020 có hiệu lực từ ngày 05/12/2020)

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế áp dụng đối với việc quản lý các loại thuế; các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước; trừ nội dung quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết; áp dụng hoá đơn; chứng từ; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hoá đơn; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

2. Cách xác định kỳ kê khai thuế GTGT:

Theo điều 8 và điều 9 của Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì:

* Theo tháng: Dành cho các doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

* Theo quý dành cho:

Các mục liên quan

– Doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

Doanh thu bán hàng hóa; cung cấp dịch vụ được xác định là tổng doanh thu trên các tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch.

Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính cho đơn vị phụ thuộc; địa điểm kinh doanh thì doanh thu bán hàng hóa; cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị phụ thuộc; địa điểm kinh doanh.

– Doanh nghiệp mới thành lập.

Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động; kinh doanh thì được lựa chọn khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch liền kề tiếp theo năm đã đủ 12 tháng sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo kỳ tính thuế tháng hoặc quý.

3. Doanh nghiệp có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.

– Doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí khai thuế theo quý được lựa chọn khai thuế theo tháng hoặc quý ổn định trọn năm dương lịch.

– Trường hợp doanh nghiệp đang thực hiện khai thuế theo tháng nếu đủ điều kiện khai thuế theo quý và lựa chọn chuyển sang khai thuế theo quý thì gửi văn bản đề nghị quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP đề nghị thay đổi kỳ tính thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 31 tháng 01 của năm bắt đầu khai thuế theo quý; Nếu sau thời hạn này  doanh nghiệp không gửi văn bản đến cơ quan thuế thì doanh nghiệp tiếp tục thực hiện khai thuế theo tháng ổn định trọn năm dương lịch.

– Trường hợp Doanh nghiệp tự phát hiện không đủ điều kiện khai thuế theo quý thì người nộp thuế phải thực hiện khai thuế theo tháng kể từ tháng đầu của quý tiếp theo. Người nộp thuế không phải nộp lại hồ sơ khai thuế theo tháng của các quý trước đó nhưng phải nộp Bản xác định số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với số đã kê khai theo quý quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP và phải tính tiền chậm nộp theo quy định.

– Trường hợp cơ quan thuế phát hiện doanh nghiệp; không đủ điều kiện khai thuế theo quý thì cơ quan thuế; phải xác định lại số tiền thuế phải nộp; theo tháng tăng thêm so với số người nộp thuế đã kê khai và phải tính tiền chậm nộp theo quy định. Doanh nghiệp phải thực hiện khai thuế theo tháng; kể từ thời điểm nhận được văn bản của cơ quan thuế.

 

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818