Thuế thu nhập cá nhân đối với lao động thử việc 2021

1. Quy định về lao động thử việc năm 2021:

–  Thời gian thử việc: Thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc và bảo đảm điều kiện sau đây:

Theo điều 25 của Bộ luật lao động số: 45/2019/QH14

– Tiền lương trong thời gian thử việc:

Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

– Các hình thức giao kết hợp đồng thử việc: Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc.

(Lưu ý: Không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng.)

2. Cách tính thuế TNCN đối với hợp đồng thử việc

Tùy vào cách giao kết hợp đồng mà chúng ta có những cách tính thuế TNCN khác nhau đối với lao động thử việc như sau:

2.1. Trường hợp giao kết riêng hợp đồng thử việc hoặc giao kết chung nội dung thử việc với hợp đồng lao động dưới 3 tháng

Đối với thuế TNCN dành cho lao động ký HĐLĐ dưới 3 tháng hoặc không ký hợp đồng lao động được hướng dẫn tại điểm i điều 25 của thông tư 111/2013/TT-BTC như sau:

Các tổ chức; cá nhân trả tiền công; tiền thù lao; tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Ví dụ: Công ty A ký hợp đồng thử việc với anh Nguyễn B:

– Thời gian thử việc 1 tháng (từ 1/3/2021 đến hết ngày 31/03/2021)

– Mức lương thử việc: 4.000.000

– Thời hạn trả lương: ngày cuối tháng.

Cuối tháng; tức là ngày 31/03/2021; Công Ty A lập bảng tính lương cho anh B và thực hiện khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân như sau:

Vì anh B ký HĐLĐ thử việc (LĐ dưới 3 tháng) và được trả thu nhập là 4 triệu (tức là thu nhập ở mức từ 2 triệu trở lên); do vậy khi trả thu nhập cho anh B; Công ty A sẽ phải khấu trừ tại nguồn theo tỷ lệ 10%: 4.000.000 X 10% = 400.000

Với mức lương thử việc 4 triệu anh B bị khấu trừ thuế TNCN 400.000 nên A sẽ lập phiếu chi tiền lương: 3.600.000

Với số tiền thuế 400.000 khấu trừ của anh B này; A sẽ kê khai trên tờ khai thuế TNCN cùng với các lao động khác trong công ty theo kỳ Kê khai thuế TNCN mà A áp dụng; để nộp số tiền khấu trừ này về Ngân sách nhà nước.

Chú ý:

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập; tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế; tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế; (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình; trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

– Lưu ý: Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

2.2. Trường hợp giao kết chung nội dung thử việc với hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên

thì tính thuế TNCN theo biểu liễu tiến từng phần

Chi tiết về cách tính thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần các bạn xem tại đây:

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818