Hướng dẫn cách tính thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn theo thông tư 111/2013/TT-BTC ban hành ngày 15/08/2013:

1. Các khoản thu nhập từ đầu tư vốn

Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới các hình thức:

a) Tiền lãi nhận được từ việc cho vay theo hợp đồng vay hoặc thỏa thuận vay; trừ lãi tiền gửi nhận được từ các tổ chức tín dụng; chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

b) Cổ tức nhận được từ việc góp vốn mua cổ phần.

c) Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm cả Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên); công ty hợp danh và các hình thức kinh doanh khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã; lợi tức nhận được do tham gia góp vốn thành lập tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng; góp vốn vào Quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

d) Phần tăng thêm của giá trị vốn góp nhận được khi giải thể doanh nghiệp; chuyển đổi mô hình hoạt động; chia; tách; sáp nhập; hợp nhất doanh nghiệp hoặc khi rút vốn.

đ) Thu nhập nhận được từ lãi trái phiếu; tín phiếu và các giấy tờ có giá khác do các tổ chức trong nước phát hành; trừ thu nhập theo hướng dẫn tại tiết g.1 và g.3; điểm g; khoản 1; Điều 3 Thông tư 111/2013.

e) Các khoản thu nhập nhận được từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác kể cả trường hợp góp vốn đầu tư bằng hiện vật; bằng danh tiếng; bằng quyền sử dụng đất; bằng phát minh; sáng chế.

g) Thu nhập từ cổ tức trả bằng cổ phiếu; thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn.

2. Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn

Căn cứ để tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thu nhập tính thuế và thuế suất.

a) Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế từ đầu tư vốn là thu nhập chịu thuế mà cá nhân nhận được theo theo các hình thức ở trên.

b) Thuế suất đối với thu nhập từ đầu tư vốn áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 5%.

3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm tổ chức; cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

Riêng thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với một số trường hợp như sau:

a) Đối với thu nhập từ giá trị phần vốn góp tăng thêm theo hướng dẫn tại điểm d; khoản 3; Điều 2 Thông tư 111/2013 thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân thực nhận thu nhập khi giải thể doanh nghiệp; chuyển đổi mô hình hoạt động; chia; tách; sáp nhập; hợp nhất doanh nghiệp hoặc khi rút vốn.

b) Đối với thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn theo hướng dẫn tại điểm g; khoản 3; Điều 2 Thông tư này thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng vốn; rút vốn.

c) Đối với thu nhập từ cổ tức trả bằng cổ phiếu theo hướng dẫn tại điểm g; khoản 3; Điều 2 Thông tư này thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng cổ phiếu.

d) Trường hợp cá nhân nhận được thu nhập do việc đầu tư vốn ra nước ngoài dưới mọi hình thức thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm cá nhân nhận thu nhập.

4. Cách tính thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn

 

Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp         =          Thu nhập tính thuế        ×            Thuế suất 5%

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content