Hướng dẫn kê khai thuế thu nhập cá nhân năm 2021

1. Các văn bản pháp luật quy định – hướng dẫn về kê khai thuế TNCN

– Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn mới về thuế
– Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế 2019

2. Đối tượng phải làm tờ khai thuế TNCN

Theo công văn Số: 5189/TCT-CS của Tổng Cục Thuế giới thiệu các nội dung mới của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế thì:
Tổ chức; cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tháng; quý thì vẫn phải khai thuế
Trước đây: Theo quy định tại điểm a.1 khoản 1 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 thì tổ chức; cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tháng; quý thì không phải khai thuế.

3. Các xác định kỳ kê khai thuế TNCN: Theo tháng hay theo quý

– Kê khai thuế TNCN theo tháng: dành cho các doanh nghiệp không đủ điều kiện kê khai thuế GTGT theo quý
– Kê khai thuế TNCN theo quý: dành cho các doanh nghiệp đủ điều kiện kê khai thuế GTGT theo quý

Các mục liên quan

Đó là:

– Có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì được khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Doanh thu bán hàng hóa; cung cấp dịch vụ được xác định là tổng doanh thu trên các tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch.
Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính cho đơn vị phụ thuộc; địa điểm kinh doanh thì doanh thu bán hàng hóa; cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị phụ thuộc; địa điểm kinh doanh.
– Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động; kinh doanh thì được lựa chọn khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch liền kề tiếp theo năm đã đủ 12 tháng sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo kỳ tính thuế tháng hoặc quý.
– Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.

+ Người nộp thuế đáp ứng tiêu chí khai thuế theo quý được lựa chọn khai thuế theo tháng hoặc quý ổn định trọn năm dương lịch.
+ Trường hợp người nộp thuế đang thực hiện khai thuế theo tháng nếu đủ điều kiện khai thuế theo quý và lựa chọn chuyển sang khai thuế theo quý thì gửi văn bản đề nghị quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này đề nghị thay đổi kỳ tính thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 31 tháng 01 của năm bắt đầu khai thuế theo quý; Nếu sau thời hạn này người nộp thuế không gửi văn bản đến cơ quan thuế thì; người nộp thuế tiếp tục thực hiện khai thuế theo tháng ổn định trọn năm dương lịch.
+ Trường hợp người nộp thuế tự phát hiện không đủ điều kiện khai thuế theo quý thì người nộp thuế phải thực hiện khai thuế theo tháng kể từ tháng đầu của quý tiếp theo. Người nộp thuế không phải nộp lại hồ sơ khai thuế theo tháng của các quý trước đó nhưng phải nộp; Bản xác định số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với số đã kê khai theo quý quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và phải tính tiền chậm nộp theo quy định.
+ Trường hợp cơ quan thuế phát hiện người nộp thuế không đủ điều kiện khai thuế theo quý thì cơ quan thuế phải xác định lại số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với số người nộp thuế đã kê khai và phải tính tiền chậm nộp theo quy định. Người nộp thuế phải thực hiện khai thuế theo tháng; kể từ thời điểm nhận được văn bản của cơ quan thuế.

Trước khi tiến hành kê khai kế toán; cần phải tính ra được số thuế thu nhập cá nhân phải nộp.

1. Hồ sơ khai thuế TNCN:
Theo Mẫu:
05/KK-TNCN tờ khai khấu trừ thuế TNCN (TT92/2015)
2. Thời hạn nộp tờ khai thuế TNCN:

– Nếu công ty bạn thuộc đối tượng KK thuế theo quý thì hạn nộp tờ khai thuế TNCN:

Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.
– Nếu công ty thuộc đối tượng nộp tờ khai thuế TNCN theo tháng thì Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

 

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818