Các lưu ý – Cấp lại, bổ sung, hiệu đính

Bổ sung, cập nhật thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Lưu ý cấp lại bổ sung hiệu đính trên Giấy phép kinh doanh

Thủ tục bổ sung, cập nhật thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thành phần hồ sơ:

Thông báo bổ sung, cập nhật thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục: Cập nhật, bổ sung làm thay đổi GPKD

Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung những thông tin về:

Số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính;

Thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Thì doanh nghiệp gửi Thông báo bổ sung, cập nhật thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;

Đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Thủ tục: cập nhật không làm thay đổi GPKD

Lưu ý cấp lại bổ sung hiệu đính trên Giấy phép kinh doanh

Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin mà không làm thay đổi nội dung của GCN ĐKDN;

Thì doanh nghiệp gửi Thông báo bổ sung, cập nhật thông tin đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp;

Cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Lưu ý:

Lưu ý cấp lại bổ sung hiệu đính trên giấy phép kinh doanh khi thay đổi thông tin

Hoạt động bổ sung, cập nhật thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là hoạt động không mất phí.

Mẫu Thông báo bổ sung, cập nhật thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp  quy định tại Phụ lục II-5

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thành phần hồ sơ:

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-20)

Trình tự thực hiện:

Thủ tục: cấp lại do mất, cháy, tiêu hủy

Doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc

Thủ tục: cấp không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục

Lưu ý cấp lại bổ sung hiệu đính trên giấy phép kinh doanh khi thay đổi thông tin

Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo yêu cầu doanh nghiệp hoàn chỉnh;

Nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định trong thời hạn 30 ngày.

Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp.

Thủ tục: Kê khai hồ sơ không chính xác

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau khi có quyết định xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp làm lại hồ sơ để cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp.

 1. Cách thức thực hiện:

Doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận cho doanh nghiệp hoặc qua mạng điện tử.

 1. Số lượng hồ sơ:

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 1. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 1. Lệ phí:

 

Cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thành phần hồ sơ:

 1. Giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 2. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

Trình tự, thủ tục:

Doanh nghiệp nộp Giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 02 ngày làm việc.

(Quy định tại Điều 7 Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT)

Lưu ý:

Mẫu Giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được  quy định tại Phụ lục II-13

 

Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp

 1. Thành phần hồ sơ:

Lưu ý cấp lại bổ sung hiệu đính trên giấy phép kinh doanh

 1. Trình tự thực hiện:

Trường hợp: Bổ sung thông tin còn thiếu trong hồ sơ

Số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử (email), trang thông tin điện tử (website) của doanh nghiệp.

Việc bổ sung thông tin số điện thoại của doanh nghiệp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là bắt buộc.

Trường hợp doanh nghiệp không bổ sung thông tin về số điện thoại của doanh nghiệp thì hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được coi là không hợp lệ theo quy định tại Khoản 15 Điều 4 Luật Doanh nghiệp.

Trường hợp: Bổ sung thông tin làm thay đổi GPKD

Lưu ý cấp lại bổ sung hiệu đính trên giấy phép kinh doanh.

Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thì doanh nghiệp gửi Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-5 ) đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trường hợp: bổ sung thông tin không làm thay đổi GPKD

Lưu ý cấp lại bổ sung hiệu đính trên giấy phép kinh doanh.

Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thì doanh nghiệp gửi Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-5 ) đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp giấy xác nhận theo quy định.

Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

 1. Số lượng hồ sơ:

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 

Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp

 1. Thành phần hồ sơ:

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp,

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện,

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-14);

 1. Trình tự thực hiện:

Lưu ý cấp lại bổ sung hiệu đính trên giấy phép kinh doanh.

Doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị hiệu đính thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục II-14  đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận Giấy đề nghị, kiểm tra hồ sơ và thực hiện việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 1. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Hướng dẫn trực tiếp

Điện thoại tư vấn nhanh : 1900 599 818

Phần bài viết mang tính tham khảo, bạn nên liên hệ với chúng tôi để nhân được thông tin mới nhất và hướng dẫn cụ thề nhất.

Chúng tôi tư vấn trực tuyến miễn phí, tư vấn nhanh qua điện thoại 1900 599 818

Cập nhật ngày 22/03/2021

Danh mục biểu mẫu

Biểu mẫu tham khảo

Liên hệ dịch vụ: 

0903876125

Làm gì khi chồng bạo hành

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content